Demolice

Řešení jakýkoliv obchodní případů demoličních a demontážních prací na základě zhodnocení stávajícího stavu likvidovaného objektu, seznámení se projektovou dokumentací, prohlídkou staveniště, stanovení konkrétního technologického postupu demolice a nasazení vhodných strojních…

Demolice objektů

Řešení jakýkoliv obchodní případů demoličních a demontážních prací na základě zhodnocení stávajícího stavu likvidovaného objektu, seznámení se projektovou dokumentací, prohlídkou staveniště, stanovení konkrétního technologického postupu demolice a nasazení vhodných strojních prostředků, upřesnění požadavků na základě fyzické prohlídky a požadavků objednatele, výběr skládek odpadů s důrazem na co možná největší využití vzniklých odpadů s cílem snížení nákladů na provedení demolice – nabídkové ceny.

Na základě vstupních informací je vypracována kalkulace nákladů, která společně s návrhem smlouvy o dílo tvoří nabídku na provedení demoličních prací. V případě absence projektové dokumentace zajistíme vypracování potřebné PD, její projednání, až po vydání rozhodnutí k odstranění stavby.

Demoliční a demontážní práce zajišťujeme u všech druhů staveb, včetně všech druhů a způsobů konstrukčního uspořádání a materiálové charakteristiky.

Zemní práce

V oblasti zeních prací provádíme veškeré práce a výkony související s přípravou území a výstavbou nových objektů a komplexů staveb, a to i staveb charakteru přípravy území a výstavby liniových a silničních staveb.

Sanační práce

V rámci sanačních prací, které lze definovat jako přijetí opatření k nápravě škod způsobených lidskou činností na krajině nebo majetku /stavby, zařízení, části staveb/ provádíme nápravu a samotné odstranění příčin a následků způsobených škod. Nápravná opatření učiněná v krajině jsou revitalizace a rekultivace.

Provádíme rovněž odstraňování a likvidace ekologických havárii.

Nakládání s odpady

V rámci demoličních sanačních prací likvidujeme veškeré odpady, které vzniknou v souvislosti s prováděnou činnosti. Rovněž likvidujeme odpady, které vzniknou při stavební činnosti /výkopová zemina/.

Přepravu těchto odpadů zajišťujeme v souladu s platnou legislativou o odpadech.

Pro stanovní druhů odpadu zajišťujeme odběr vzorků a zajištění odborné analýzy u akreditované laboratoře.

U odpadů, u kterých je možné, realizujeme jeho zhodnocení, např. recyklaci, kde výsledem je materiál pro další zhodnocení, např. při stavební činnosti.

Strojní technické vybavení, doprava

Strojní a technické vybavení nám dovoluje provádět demoliční a stavební práce a činnosti vlastní mechanizací, která odpovídá současným technickým trendům a snižuje pracnost a tím i náklady na provedení prací.

Technické prostředky jsou členěny do tříd pro jednotlivé pracovní operace a to, vlastní demoliční technika a strojní vybavení doplňkovými mechanizačními prostředky jako např. hydraulické nůžky, kladiva apod.

Nakládací prostředky a odvozová technika pro přemístění odpadů z realizace bouracích a demoličních prací a dále zemin při výkopových pracích u stavebních a sanačních staveb.

Drobná mechanizace, včetně podpěrných a vrtných speciálních prostředků, nezbytných pro přípravu a realizaci složitých bouracích prací a provádění objektových dilatací.

Inženýrská činnost, poradenství

Komplexní služby v souvislostí s přípravou a realizací demoličních prací a samostatně také jednotlivé dílčí výkony. Komplexní službou v rámci přípravy demolice se rozumí obdoba termínu stavby na „klíč“, kdy je pro objednatele zpracována veškerá potřebná dokumentace, včetně veřejně právního projednání na místně příslušném stavebním úřadu a vydání rozhodnutí k odstranění stavby. Komplexní službou v rámci realizace demolice se rozumí provedení demolice, odvoz a uložení odpadů, včetně kolaudace provedených demoličních prací stavebním úřadem.

Zajišťuje inženýrskou činnost během realizace stavby.

Speciální činnosti nedestruktivního charakteru

Representují pokročilé technologie řezání betonových a železobetonových konstrukcí pro provádění přípravných demoličních prací pomocí stěnových, lanových, kotoučových diamantových pil a jádrového vrtání. Tato technologie se také uplatňuje u odstraňování celých stavebních objektů, včetně ŽLB komínů a sil, rozměrných ŽLB technologických konstrukcí a u stavebních prací, kde je vyžadována vysoká přesnost řezů a vývrtů, např.: kotevní otvory, odběry vzorků, dostatečné otvory ve svislých a vodorovných konstrukcích. Hlavní výhodou je přesnost, minimální hlučnost a prašnost. Technologie řezání není omezena výškou objektu a umístěním ve stavbě.

Speciální činnosti - mikroodstřely

Jedná se o trhací práce malého rozsahu, kterými se narušují, odstraňují a uvolňují části betonových a železobetonových konstrukcí pomocí odlehčených a směrových mikronáloží. Konstrukce náloží a umístění vývrtů spolu vytváří prostředek, kterým je možné eliminovat vznik škod na stavebních objektech.

Máte zájem o naše služby?

zavolejte, nebo nám napište:

    • Demolice / Výstavba
    • + 420 596 614 333

    Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů.


    © 2020 DAV-OVA - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |